• 02-113-8999
  • support@otaro.co.th
  • 24 Hours
  • International Calling Service (IDD)

International Calling Service (IDD)

บริการโทรศัพท์เรียกระหว่างประเทศ(IDD)

โอทาโร ให้บริการโทรศัพท์เรียกระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรออกต่างประเทศโดยผ่าน Sip Account หรือ Sip Trunk เพื่อเชื่อมตรงไปยังในต่างประเทศ ทั้งแบบแสดงเบอร์ต้นทางและแบบประหยัดที่ไม่แสดงเบอร์ต้นทาง

เช็คอัตราค่าบริการ

Country

Rate (THB)

อัตราค่าบริการตามตาราง

OTARO INTERCALL (โชว์ Local ประเทศนั้นๆ) Standard

Code Country Rate

OTARO INTERCALL (โชว์เบอร์ไทย) Premium

Code Country Rate