• 02-113-8999
  • support@otaro.co.th
  • 24 Hours

ทำไมต้องเลือก OTARO ?

โอทาโร คือ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่ได้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รับติดตั้ง เดินสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
บริการคลาวด์
สร้างแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
บริการโดเมน
บริการรับฝากโดเมนเนม และสร้างโดเมนเนม

OTARO Services