• 02-113-8999
  • support@otaro.co.th
  • 24 Hours
  • เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

โอทาโร คือ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่ได้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โอทาโร มีสถานที่ตั้งอุปกรณ์การให้บริการอินเตอร์เน็ต/ โทรคมนาคม/ โทรศัพท์ประจำที่ จำนวน 2 แห่ง คือ IDC แห่งที่ 1. ตั้งอยู่ที่ อาคาร กสท.โทรคมนาคมและเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับวงจรเชื่อมต่อในประเทศและต่างประเทศขนาดใหญ่ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยและ IDC แห่งที่ 2.ตั้งอยู่ที่ตึก Bangna IDC อยู่ข้างตึก Nation Tower ขนาดพื้นที่ IDC 2,000 ตารางเมตร เป็น IDC ระดับ World Class ดีที่สุดในประเทศไทย และมีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยตรง รวมถึงโครงข่ายเชื่อมต่อออกไปยังต่างประเทศ 2 เส้นทางด้วยโครงข่าย Ring Network

โอทาโร มีสถานที่ตั้งอุปกรณ์การให้บริการฯ 2 แห่งที่เป็นอิสระต่อกันเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นกับการให้บริการไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติหรือภัยจากปัญหาการเมือง ปิดถนนตัดไฟฟ้าเป็นต้น เพื่อเสถียรภาพในการให้บริการสูงสุดตามมาตรฐานสากล ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการรายอื่นในประเทศไทย

บริษัท โอทาโร จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตรายที่ 5 ของประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548 ปัจจุบันกลุ่มบริษัท โอทาโร ได้จัดตั้งบริษัทใหม่เพิ่มเพื่อให้ครอบคลุม การประกอบกิจการ โทรคมนาคมทุกประเภท โดยบริษัทที่จัดตั้งเพิ่มได้แก่ “บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท โอทาโร มัลติมีเดีย จํากัด“

ทำให้กลุ่มบริษัท โอทาโร มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ครอบคลุม ใบอนุญาตอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ใบอนุญาตโทรคมนาคม แบบที่สอง และใบอนุญาตโทรคมนาคม แบบที่สาม